Każdego roku przy różnego rodzaju pracach rolniczych wypadkom ulegają zarówno dorośli, jak i dzieci. Na skutek zdarzenia ludzie doznają rozległych obrażeń ciała. W konsekwencji przez długi czas stają się niezdolni do dalszej pracy, co znacząco pogarsza ich sytuację życiową i finansową. Wsparciem dla osób poszkodowanych w wypadkach rolniczych jest odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Komu się ono należy i jak je uzyskać?

Kiedy ma miejsce wypadek przy pracy w rolnictwie?

Za wypadek przy pracy w rolnictwie zostają uznane nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, które miały miejsce w czasie prowadzenia czynności związanych z działalnością rolniczą na terenie gospodarstwa, w którym ubezpieczony pracuje lub które prowadzi, w czasie drogi ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa i z powrotem, a także w czasie wykonywania przez ubezpieczonego działań poza terenem gospodarstwa, związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

Wypadek przy pracy w rolnictwie może dotyczyć także osoby zatrudnionej przez ubezpieczonego. Wtedy również można mówić o nagłym zdarzeniu wywołanym przyczyną zewnętrzną, które miało miejsce w czasie wykonywania czynności zgodnych z zawartą umową o pomocy przy zbiorach.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie?

Podstawą do wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy w rolnictwie jest podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu lub macierzyńskiemu w dniu zaistnienia zdarzenia. Jednorazowa wypłata odszkodowania przysługuje w dwóch podstawowych przypadkach:

  1. Gdy ubezpieczony – rolnik, jego pracownik bądź domownik – doznał długotrwałego bądź stałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub z powodu rolniczej choroby zawodowej.
  2. Gdy ubezpieczony zmarł na skutek wypadku przy pracy w gospodarstwie bądź w efekcie rolniczej choroby zawodowej, wtedy odszkodowanie może zostać wypłacone członkom jego rodziny.

Za stały uszczerbek uznaje się naruszenie sprawności organizmu, wpływające na upośledzenie jego sprawności i nie rokujące poprawy. Uszczerbkiem długotrwałym jest naruszenie upośledzające sprawność organizmu na okres powyżej 6 miesięcy, które po pewnym czasie może jednak ulec poprawie.

Kiedy nie należy się odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej?

Zdarzają się sytuacje, które w momencie zaistnienia wypadku przy pracy w rolnictwie wykluczają możliwość wypłaty odszkodowania osobie, która doznała uszczerbku lub jej rodzinie – w momencie śmierci ubezpieczonego. Wymieniamy tu przypadki, gdy poszkodowany spowodował wypadek umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Odszkodowania nie otrzyma także osoba, która w znacznym stopniu sama przyczyniła się do wypadku, będąc w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających czy psychotropowych.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej?

Zaistnienie wypadku przy pracy w gospodarstwie należy zgłosić najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia. Osoba zgłaszająca wypadek lub sam poszkodowany ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wskazać jego świadków, dostarczyć posiadaną dokumentację dotyczącą leczenia po wypadku oraz współpracować z pracownikiem KRUS, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności zdarzenia. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie należy złożyć na odpowiednim formularzu KRUS. Po zakończonym postępowaniu w ciągu 14 dni osoba poszkodowana powinna otrzymać pisemny protokół powypadkowy, do którego w ciągu 7 dni można również wnieść uwagi i zastrzeżenia. Jeśli otrzymany dokument zostaje zaakceptowany, stanowi on podstawę do ubiegania się o wypłatę świadczenia.

Oprócz odszkodowania z KRUS, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o wypłatę świadczenia od ubezpieczyciela, u którego rolnik ma wykupioną polisę OC. Podobnie jak w przypadku rekompensaty z KRUS, również tutaj należy złożyć odpowiedni wniosek, poparty dokumentacją medyczną oraz fotografiami szkód. Decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia powinna zapaść w ciągu 30 dni.

O jaką wysokość odszkodowania można się ubiegać?

Wysokość jednorazowego odszkodowania z KRUS z tytułu długotrwałego bądź stałego uszczerbku na zdrowiu, będącego wynikiem wypadku przy pracy rolniczej lub efektem rolniczej choroby zawodowej, wynosi odpowiednio:

  • 809zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu,
  • 16 180zł z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • 80 900zł w przypadku zdarzenia śmiertelnego, gdy uprawniony jest tylko małżonek lub dziecko zmarłego. Jeżeli uprawnionych osób jest więcej, kwotę tą zwiększa się o 16 180zł na każdą kolejną osobę, która ma prawo do świadczenia.
  • 40 450zł – w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, gdy uprawnieni są inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci. Podobnie jak powyżej, jeżeli jest więcej niż jedna osoba uprawniona, kwota ta wzrasta o 16 180zł dla każdego kolejnego uprawnionego.

Dochodzeniem za wypadki w rolnictwie zajmuje się także Omega Kancelarie Prawne. Więcej można przeczytać na ich stronie https://kancelariaomega.pl.